Tietosuojaseloste

TIETOJENKÄSITTELY LYHYESTI

Garantia Resorts Oy kerää henkilötietoja niistä, jotka ovat asiakkaita tai jotka ottavat yhteyttä majoituskohteemme edustajiin esimerkiksi tarjouksen saadakseen ja varauksen tehdäkseen

Asiakkaiden henkilötietoja säilytetään ainoastaan Garantia Resortsin asiakasrekisterissä, jotta palvelut ja tuotteet voidaan toimittaa sekä viranomaisvelvoitteiden vuoksi, milloin niitä on.

Tarjouspyynnön yhteydessä henkilön yhteystietoja käytetään tarjouspyyntöön vastaamiseen. Jos tarjous johtaa asiakkuuteen, yhteystiedot tallennetaan sähköiseen asiakasrekisteriimme. Jos tarjous ei johda kauppaan, yhteystiedot poistetaan rekistereistä. Mikäli tarjouspyyntö johtaa kauppaan / majoituskohteen vuokraukseen, luovutetaan asiakkaan yhteystiedot huvilan huolitsijalle lisätietojen ja saapumisohjeiden välittämiseksi.

EVÄSTEET

Verkkosivusto www.garantiaresorts.fi ei käytä evästeitä (cookies)

REKISTERISELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ / HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ

Garantia Resorts Oy
Saarijärventie 18, 40200 Jyväskylä

REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

Reetta Nummelin
info@garantiaresorts.fi

REKISTERIN NIMI

Garantia Resorts – asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS

Privacy by defaultin perusteella henkilötietojen käsittely on lainmukaista, koska:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimen piteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

a) sopimusvelvoitteiden täyttäminen
b) asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

KÄSITELTÄVÄT TIEDOT

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:
Etu- ja sukunimi / yrityksen nimi ja y-tunnus, tarvittavat yhteystiedot (posti- ja käyntiosoite, yrityksen yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköposti).

Lisäksi henkilötietoihin voidaan tallentaa seuraavat järjestelmätiedot:
Asiakasnumero, viestinnällinen asiakasprofiili, liittymispäivämäärä, muokkauspäivämäärä ja ostostiedot.

TIETOJEN HANKINTA

Tiedot järjestelmään tulevat yritykseltä / henkilöltä itseltään yhteydenottopyyntöjen, asiakkaaksi rekisteröitymisen tai muiden niihin rinnastettavissa olevien toimenpiteiden yhteydessä, joissa henkilötietojen omistaja luovuttaa itse tietonsa rekisteriin.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita tai päämiehiä niiltä osin kuin se sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi on ehdottoman tarpeellista. Tällaisia tilanteita ovat esim. tilausten toimitustiedot, asiakasviestinnän jakelutiedot tai mahdolliset perintätilanteet. Olemme myös ulkoistaneet IT-palvelujamme ulkopuolisille palveluntarjoajille, joiden hallinnoimilla ja suojaamilla palvelimilla henkilötietoja saatetaan tallentaa ja / tai käsitellä.

Kaikki alihankkijamme toimivat keskinäisten sopimustemme mukaisesti ja ovat sitoutuneet privacy by default mukaisen käsittelyn periaatteisiin.
Muutoin emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille, pois lukien viranomaisten lainmukainen tiedonsaantioikeus.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

TIETOJEN SUOJAAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN

Sähköiset henkilötiedot säilytetään rekisterinpitäjän tietojärjestelmässä, jossa sekä tietojärjestelmä, että sen sisältämät tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Tehtäviä voivat olla sisäisten tehtävien lisäksi myös kolmansien osapuolten palveluihin liittyvät tehtävät, kuten perintätoimeksiannot.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se henkilötietojen käyttötarkoituksen vuoksi tai säilytysvelvoitteen täyttämiseksi on tarpeellista. Henkilötiedot tuhotaan tämän ajan jälkeen asianmukaisesti.
Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisua tai poistamista. Mikäli käsittely perustuu suosumukseen, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Siltä osin kuin olet itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään antamasi suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, sinulla on oikeus saada tällaiset tiedot itsellesi pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Muistathan, että peruuttaessasi suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn tai vaatiessasi henkilötietojesi poistamista rekisteristämme, emme ole myöskään enää velvoitettuja sitoutumaan asiakassuhteeseen liittyviin velvollisuuksiin, kuten tavaroiden tai palvelujen toimittamiseen tai neuvonta / jatkokäsittelyyn liittyviin velvoitteisiin.

KEHEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla internet-sivustollemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti internet-sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.